Home PR News ซีพีเอฟ หนึ่งเดียวของไทย เลื่อนขั้นเทียบชั้นบริษัทระดับโลก บนดัชนีชี้วัดการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มประจำปี 2020 [PR]

ซีพีเอฟ หนึ่งเดียวของไทย เลื่อนขั้นเทียบชั้นบริษัทระดับโลก บนดัชนีชี้วัดการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มประจำปี 2020 [PR]

ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกหมวด และได้รับการปรับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ Tier 3 จาก Tier 4  ในรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ปี 2020 (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare Report : BBFAW)

ในปีนี้ ซีพีเอฟ มีคะแนนที่โดดเด่นในด้าน Innovation and Leadership จากการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ มีการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (เคจฟรี) และเป็นรายแรกของประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงของกรมปศุสัตว์  และการนำระบบ Smart Farming มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ (ไก่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 3Ts-Alliance ซึ่งตั้งโดย World Animal Protection โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดความเจ็บปวดของสุกรในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั่วโลก และ หัวข้อ Performance Reporting ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลและมีการวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์อย่างเป็นระบบ

BBFAW เป็นการจัดอันดับบริษัทชั้นนำระดับโลก จำนวน 150  บริษัททั่วโลก ในเรื่องนโยบาย และการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยระดับสูงสุดคือระดับ 1 แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำอุตสาหกรรม จนถึงระดับ 6 คือการขาดแนวทางปฏิบัติหรือขาดหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มในการดำเนินธุรกิจ สำหรับเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. การบริหารจัดการ และนโยบาย (Management Commitment and Policy) 2. ธรรมาภิบาลและการจัดการ (Governance and Management) 3. นวัตกรรมและความเป็นผู้นำ (Innovation and Leadership) และ 4. การรายงานผลการดำเนินงานและผลกระทบ ( Performance Reporting and Impact)

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม