กาตาร์ แอร์เวย์ส เผยแผนฟื้นฟู ตั้งเป้าบิน 52 เส้นทางภายในพฤษภาคม และ 80 เส้นทางภายในมิถุนายน [PR]

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เผยแผนฟื้นฟูเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อให้สอดคล้องกับความ ตอ้งการในตลาดและการผ่อนปรนขอ้บังคับการเดนิทางเข้าออกในประเทศต่างๆ ทผี่่านมา กาตาร์แอร์เวยส์ ยนืหยัด ใหบ้รกิารเที่ยวบนิไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 30 แห่ง ขนส่งผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคนกลับภูมิเลาเนา ทำให้มีข้อได้เปรียบในการเรยีนรู้แนวโนม้และพฤตกิรรมการเดินทางและการส ารองที่นั่งของผู้โดยสาร เพื่อที่จะวางแผนกลับมา ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- Advertisement -

นายอัคบาร์ อัล บาเกอร์ ประธานบรหิารกลุ่มสายการบนิกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ผ่านมา เราให้ ความสำคัญกับผู้โดยสารมากที่สุด โดยใช้มาตรการด้านสขุอนามยัสงูสดุ รวมถงึนโยบายช่วยเหลอืในการเปลยี่นแปลงการ เดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งและเดินทางด้วยความมั่นใจ เรายืนหยัดให้บริการพาผู้โดยสารกลับภูมิลำเนากว่า 1 ล้านคนและขนส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจ าเป็นกว่า 1 แสนตัน ผ่านฐานปฏบิตักิารบิน ณ กรงุโดฮา

นายอคับาร์ กล่าวเพิ่มเตมิว่า เราได้ติดตามแนวโนม้และทิศทางของตลาดการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเนน้ภารกจิที่ ทำ ให้ผู้คนยังคงสามารถเดนิทางได้และเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ เราได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร หน่วยงานภาครัฐ คู่ค้าและท่าอากาศยาน และจะยังคงปฏิบัตภารกิจดังกล่าวต่อไป ขณะที่ทยอยขยายเครือข่ายเส้นทาง บินอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นสายการบินเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงให้บริการอยู่ในช่วงที่ผ่านมา กาตาร์ แอร์เวย์ส ได้พยายามคาดการณ์ความ เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะกฎข้อบังคับของประเทศทั่วโลกเปลยี่นแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการคาดการณ์ว่าการเดินทางระยะสั้นจะฟื้นฟูกลับมากอ่น การท าธรุกจิระหว่างเมอืงหลักจึงจะทยอย ฟื้นกลับมาเช่นกัน และอาจเรมิ่มีการเดินทางเพื่อพบปะเพื่อนและครอบครัวหลังจากที่มีการปิดประเทศมาเป็นระยะ เวลานาน

สายการบนิกาตาร์ แอร์เวย์ส จะพยายามบริหารจัดการฝูงบินที่มีอยู่หลายรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ตรงตาม ความต้องการของตลาดในเส้นทางที่วางแผนไว้ โดยภายในเดือนมิถุนายน สายการบินวางแผนที่จะกลับมาให้บริการ เส้นทางบินพาณิชย์ถึง 80* แห่ง ได้แก่ ยุโรป 23 แห่ง อเมรกิา 4 แห่ง ตะวันออกกลางและแอฟรกิา 20 แห่ง และเอเชีย แปซิฟิก 33 แหง่ โดยมีความถี่เที่ยวบินอย่างน้อยจำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน

การทยอยเพิ่มเส้นทางบินจะเน้นเชื่อมโยงฐานการบินที่กรุงโดฮาและฐานการบินหลักของสายการบินพันธมติรทั่วโลก ได้แก่ ลอนดอน ชิคาโก แดลลัส และฮ่องกง รวมถึงเมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยว เช่น มาดริดและมุมไบ

ทั้งนี้ ปัจจุบันสายการบินฯยังคงใหบ้รกิารเที่ยวบนิสู่จุดหมายปลายทางกว่า 30 แห่งทั่วโลก โดยภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม สายการบนิฯวางแผนจะกลับมาให้บริการ 50 จดุหมายปลายทาง เช่น มะนิลา อัมมาน และไนโรบีและจะ เพิ่มเส้นทางอื่นๆอีกภายในเดือนมิถุนายน