เมกาบางนาอบรมความรู้ สู้ภัยเชื้อไวรัสโควิด – 19 [PR]

ปริยมาศ มิ่งมณีนาคิน ผู้จัดการอาวุโสปฏิบัติการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมกับ ธงชัย วิเศษบุปผา เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ให้แก่พนักงานของศูนย์การค้าเมกาบางนา และร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์ฯ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานที่เข้ามาใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

- Advertisement -

คำบรรยายภาพ

  1. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
  2. พันจ่าโทกรไชย รัฐกิตติ์          หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค เทศบาลเมืองบางแก้ว
  3. ปริยมาศ มิ่งมณีนาคิน ผู้จัดการอาวุโสปฏิบัติการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
  4. ธงชัย วิเศษบุปผา สาธารณสุขอำเภอบางพลี
  5. พราวพิราษ ควรดำรงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
  6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  7. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข