Google จัดโรดโชว์หลักสูตร Be Internet Awesome สอนเด็กไทยใช้เน็ตอย่างรู้เท่าทัน

Google ประเทศไทย จัดโรดโชว์ “กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome เป็นครั้งแรก สำหรับให้ความรู้กับนักเรียนในช่วงวัย 7-12 ปี เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถตัดสินใจเลือกใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา

- Advertisement -

โดยการจัดโรดโชว์ในครั้งนี้ Google ได้จับมือกับโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมเป็นครั้งแรก ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมในครั้งนี้คือคณะครูกว่า 150 คน จากโรงเรียนทั่วในเขตกรุงเทพฯ ได้เดินทางมาร่วมฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยวกับเนื้อหาของ Be Internet Awesome เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ใหม่และวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านั้นกลับไปต่อยอดในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่โรงเรียนของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยเด็กทั้งในและนอกห้องเรียน

สำหรับหลักสูตร Be Internet Awesome ประกอบด้วย 5 หมวดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์และการเป็นพลเมืองดิจิทัลจาก Internet Code of Awesome ได้แก่

คิดก่อนแชร์ : ข้อมูลที่แชร์บนออนไลน์อาจจะถูกส่งต่อ คัดลอก หรือไปปรากฏในที่ต่าง ๆ
ไม่ตกหลุมพลางกลลวง: ก่อนทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ต้องรอบคอบ และแยกแยะระหว่างข้อมูลจริง – เท็จ
เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ: การปกป้องข้อมูลส่วนตัวช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ที่ดี
เป็นคนดีเท่จะตาย: เลิกพฤติกรรมที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมทางออนไลน์ แต่เปลี่ยนไปเป็นพลังออนไลน์ที่ส่งพลังบวกให้แก่คนรอบข้าง
สงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลย: เมื่อใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นทางออนไลน์ ควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ

โดยการจัดโรดโชว์ในวันนี้นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ Google ประเทศไทย ที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาและทักษะดิจิทัล และปรารถนาจะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแม้ในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือและรับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ฟรี