King Power ประกาศ 3 มาตรการการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า (Coronavirus)

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power) ตระหนักและมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐในการคุมเข้มการแพร่ระบาด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า นักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดมาตรการป้องปราม โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

- Advertisement -

1. มาตรการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ และฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการทุกจุด ทั้งในคอมเพล็กซ์และพื้นที่บริการในท่าอากาศยาน ทุกสาขา รวมถึงโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และตึก คิง เพาเวอร์ มหานคร โดยมีการฉีดและอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และ H1N1 ทุกสาขา ตั้งแต่คืนวันที่ 25 มกราคม และดำเนินการต่อเนื่องด้วยการทำซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจุดที่มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก

2. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน โดยพนักงานปฏิบัติงานหน้าร้านให้สวมหน้ากากอนามัย N95 พร้อมเพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือสำหรับลูกค้า พร้อมการเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ในจุดสัมผัสสาธารณะ

3. ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานรับทราบ รวมถึงการให้ลูกค้าร่วมกันตระหนักรู้

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่อไป