ข้าวตราฉัตร ตอกย้ำข้าวคุณภาพมาตรฐานส่งออก ที่คนไทยทั่วประเทศไว้วางใจ คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นครั้งที่ 2 [PR]

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ได้รับรางวัลเกียรติยศ อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ของประเทศไทย เพียงยี่ห้อเดียว ที่ได้รับรางวัลฯ เพื่อตอกย้ำ “ข้าวตราฉัตร” ข้าวแบรนด์คนไทยผลิต เป็นข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานส่งออกที่คนไทยทั่วประเทศไว้วางใจ โดยผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตรมีการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) และประกอบกับเป็นผู้นำธุรกิจยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความปลอดภัยในอาหารของผู้บริโภคมาเป็นหลัก รวมถึงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

- Advertisement -

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (รับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยถึงการได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 ในครั้งนี้ว่า “ข้าวตราฉัตร” ให้ความสำคัญตั้งแต่ “ต้นน้ำการผลิตข้าว” เข้าไปส่งเสริมเรื่องเพาะปลูกข้าวอย่างถูกวิธี และรับซื้อวัตถุดิบจากชาวนาโดยตรง หลังจากนั้นสู่กระบวนการ “กลางน้ำ” คือนำวัตถุดิบข้าวที่ได้ เข้าสู่โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว ตลอดจนขั้นตอนสุดท้าย “ปลายน้ำ” ได้มาซึ่งข้าวสารที่มีคุณภาพ บริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พยามยามพัฒนาชูเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาให้เกษตรกรกลายเป็น “ฉัตร Smart Famer To Sustainability” จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเกษตรกรกับบุคคลต้นแบบ ได้ศึกษาดูงาน ลงมือฝึกปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน์ เป็นการผสานพลังร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ กรมการข้าว องค์กรชั้นนำเรื่องวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว พลังเครือข่ายเกษตรกรไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกข้าว และข้าวตราฉัตร ผู้เชี่ยวชาญทำตลาดและจัดจำหน่าย นับเป็นความสำเร็จร่วมกัน เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งมีเป้าหมายในพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตร และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นอีกด้วย ผมมองว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะติดอันดับผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตร ด้วยความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน จากทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 และนอกเหนือจากเรื่องสินค้าและคุณภาพ ยังดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ

นายสุเมธฯ ยังแนะนำอีกว่า การเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ข้าวดี และมีคุณภาพนั้น แนะนำให้พิจารณาจาก 4 หลักการ ดังนี้ 1. ต้องผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล อาทิ ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008), ระบบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตลอดจนมีระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) 2. กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพดีต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสินค้า เมื่อสินค้าเกิดปัญหา สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทันที 3. ข้าวสารบรรจุถุงที่จำหน่ายในประเทศนั้น ต้องได้รับใบอนุญาต อย. เป็นเครื่องหมาย รับประกันคุณภาพอาหารว่า ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค ปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 4. ควรเลือกซื้อข้าวสารที่มีแบบบรรจุถุงที่มีมาตรฐานสากล ปิดสนิท เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น ละอองต่างๆ รวมถึงฉี่หนู หรือ แมลงอื่นๆ

อีกทั้ง ยังมีหน่วยงานบริหารความพึงพอใจ (CSM) คอยตอบข้อซักถามของลูกค้าทุกกรณี และมีเครื่องหมาย “รับเปลี่ยนสินค้าทันที หากไม่พึงพอใจ” บนถุงข้าวตราฉัตรทุกถุงทั่วประเทศ เพื่อรับประกันคุณภาพข้าวทุกถุงหลังจากออกสู่ตลาด และให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

เรามีความภาคภูมิใจรางวัลที่ได้มาสามารถต่อยอด เพื่อเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2562” ทำให้หน่วยงานราชการรวมถึงผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าเรา และตอกย้ำสิ่งต่างๆ ที่คนในองค์กรทำในการดูแลคุณภาพสินค้า และบริการภายใต้แบรนด์ “ข้าวตราฉัตร” ซึ่งเราจะรักษามาตรฐานและต้องทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่นๆ