พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก บูมงาน “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ครั้งที่ 2 ตอบรับความสำเร็จ ศิลปิน ดารา คนดังตบเท้าร่วมงาน [PR]

พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก ปลื้มความสำเร็จ บูมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มจังหวัดภาคะตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019”ครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 15– 19 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีไฮไลท์ดารานักแสดงชื่อดัง อเล็กซ์ เรนเดล และศิลปิน นักร้อง คนดังตบเท้าโชว์พิเศษในงาน คาดประชาชนให้ความสนใจนับหมื่นคน

- Advertisement -

นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่างาน  แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ครั้งที่ 2 ตามโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคตะวันออก ๑ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง  มีเป้าหมายในการต่อยอดให้กับสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างโอกาส ทางการค้าของชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนา ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้กำหนดทิศทางมุ่งเน้น การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ในเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปสู่เป้าหมายการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว เป็นฐานของการกระจายรายได้และการ สร้างงาน เป็นการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC

กลุ่มภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)  เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีความต้องการในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” จึงเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออก 1  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/สินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน

นายปริญญา กำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ในนามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก ๑ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP กลุ่มสินค้าตลาดต้องชม กลุ่ม Biz Club และกลุ่มสินค้าของดีของเด่นจากจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัดละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 60 รายโดยมีสินค้าหลากหลาย ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าสมุนไพรแปรรูปต่างๆ

ตลอดจนในงานมีกิจกรรมไฮไลท์การแสดงจากศิลปิน นักแสดง ดารา นักร้องชื่อดัง อาทิ เช่น อเล็กซ์ เรนเดล ศิลปินนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ก่อตั้งองค์กร (EEC Thailand) ดารานักร้องเดอะวอยซ์ 2018 แชมป์ ชนาธิป ปอย วงไทม์ ศิลปินลูกทุ่ง กล้วย คลองหอยโข่ง และ แก้ม นักร้องสองไมค์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง  ศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมนาทีทอง การแจกจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ซื้อสินค้าภายในงาน วันละ 1 คัน ทุกวันอีกด้วย

นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี และนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้า ภายในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม  กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี  ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมและซื้อสินค้าถึงในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นี้โดยคาดการณ์ว่างานในครั้งที่ 2 นี้จะมีความยิ่งใหญ่กว่าเดิม และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 10,000 คน