โออิชิ กรุ๊ป จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 [PR]

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) เป็นประธานจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 โดยมี ฐาปน สิริวัฒนภักดี (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ, นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

- Advertisement -

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. ดร.พิษณุ      วิเชียรสรรค์        กรรมการ
  2. คุณอวยชัย    ตันทโอภาส        กรรมการ
  3. คุณนงนุช     บูรณะเศรษฐกุล    กรรมการผู้จัดการ
  4. คุณฐาปน     สิริวัฒนภักดี        รองประธานกรรมการ
  5. คุณประสิทธิ์  โฆวิไลกูล           ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  6. คุณวิกรม      คุ้มไพโรจน์         กรรมการอิสระ
  7. คุณพจนีย์     ธนวรานิช           กรรมการอิสระ
  8. คุณชัย        จรุงธนาภิบาล       กรรมการอิสระ
  9. คุณสิทธิชัย   ชัยเกรียงไกร        กรรมการ