“กลุ่มบริษัท ดีทีจีโอ” องค์กรไทยแห่งแรก ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2562 [PR]

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันEthisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 หรือ 2019 World’s Most Ethical Companies ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536 ด้วยพันธกิจที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม กลุ่มบริษัทในเครือดีทีจีโอประกอบด้วยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทดี ซูพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทรดดิ้ง และบริษัทดีที ดีไซน์ จำกัด ซึ่งดูแลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

- Advertisement -

กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้นับตั้งแต่ก่อเริ่มมีการประกาศ World’s Most Ethical Companies ในปี 2550 โดยเป็นหนึ่งในสี่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจากประเภท “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ซึ่ง MQDC คือบริษัทในเครือที่สำคัญของดีทีจีโอในการทำหน้าที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้พันธกิจ ‘For all well-being’ ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ไม่เฉพาะเพียงแค่สังคม แต่ยังรวมถึงสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกนี้

ในปีพ.ศ. 2562 มีบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งสิ้น 128 องค์กร จาก 21 ประเทศทั่วโลก และ 50 ประเภทธุรกิจ โดยองค์กรทั้งหมดซึ่งได้รับเกียรติจากการคัดเลือกตลอดทั้ง 13 ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชน การสร้างพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการทำงาน อีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องจริยธรรมและการมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

“บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่องค์กรจากประเทศไทยได้รับการยอมรับทางด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลก” คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว

“ถือเป็นความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องและสมาชิกองค์กรทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้กลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้รับเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกใบนี้ ดิฉันและสมาชิกองค์กรทุกท่านขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรภาคธุรกิจและภาคสังคม นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่นในการร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสำเร็จต่อไปในอนาคต”

“วันนี้สมาชิกองค์กร นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความน่าเชื่อถือที่ยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กรที่ใส่ใจสังคมเป็นสำคัญ องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลพร้อมกับกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแค่ทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงด้านสังคม ได้พิสูจน์แล้วว่าจะมีแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า” มิสเตอร์ทิมโมธี เออร์บริช (Mr Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere กล่าว “ผมขอแสดงความยินดีต่อบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับการขับเคลื่อนทางสังคมและธุรกิจที่ห่อหุ้มพวกเขาไว้ด้วยจริยธรรมและความยั่งยืน”

รายชื่อองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 มีการทำกำไรได้ดีกว่ากลุ่มบริษัทที่มีหุ้นขนาดใหญ่ในรอบสามปีอยู่ที่10.5% และรอบ 5 ปีอยู่ที่ 14.4%

การคัดเลือกองค์กรด้านการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม หรือ World’s Most Ethical Companies เป็นการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี โดยสถาบัน Ethisphere จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการประเมินอย่างเข้มงวดภายใต้ระบบ Ethics Quotient (EQ) โดยการให้คะแนนจะถูกแบ่งออกเป็นห้าหมวดสำคัญได้แก่ ด้านระบบการจัดการภายในที่เอื้อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม (35%)ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (20%)ด้านบทบาทขององค์กรในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม (20%)ด้านการกำกับดูแลกิจการ (15%) และด้านความเป็นผู้นำและชื่อเสียงขององค์กร (10%) ทุกองค์กรที่เข้าร่วมในกระบวนการประเมินจะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์กร

รายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2562 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees