อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 สาขา “การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์” [PR]

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลทรงเกียรติ ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 (AREA) สาขาการลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์ ด้วยความสำเร็จจากผลงานสร้างสรรค์โดดเด่น โครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Sustainable Happiness” มุ่งเน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยกระดับบนหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรแรงงาน เพื่อการทำงานที่สร้างความสุข “สุขที่ยั่งยืน”

- Advertisement -

นายวิวัฒน์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ประจำปี 2018 จากองค์การเอนเตอร์ไพร์ส เอเชีย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในทวีปเอเชีย เพื่อยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วภูมิภาคให้ดีขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางอารียาฯ ได้นำเสนอโครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ซึ่งสามารถคว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 สาขา การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์ (Investment in People)  ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจสูงสุด ในฐานะองค์กรไทยที่พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทวีปเอเชียมีความคิดริเริ่มเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสานต่อและปรับปรุงโครงการของตนเองให้เกิดคุณประโยชน์ในส่วนรวมต่อไป

นอกจากนี้ อารียาฯยังปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแรงงานและเป็นไปตามตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวให้แก่โครงการ เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนในอนาคต  รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของแรงงาน และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาคมต่าง ๆ  จนได้แนวทาง “การปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี” ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นแบบอย่างสำหรับภาคธุรกิจในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านแรงงานได้

สำหรับโครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) คือโครงการที่ดำเนินงานในระยะยาว  เพื่อส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตต่อแรงงานอย่างแท้จริง  มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารแรงงานต่างด้าว และมีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมดำเนินการ ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  โดยได้มีการบรรจุไปในแผนการดำเนินงานประจำปี และมีการจัดสรรงบประมาณโครงการ เป็นงบประมาณประจำปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในทุกมิติ ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ การจัดหาที่พักคนงานให้ได้มาตรฐานรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง ด้านการจ้างงาน อย่างเป็นธรรม จ่ายค่าจ้างตรงเวลา สามารถตรวจสอบได้  ตลอดจนด้านการเรียนรู้และการศึกษา จัดให้มีการอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความคาดหวังของเป้าหมายบริษัทฯ คือการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยในปัจจุบันสามารถทำงานก่อสร้างได้ตามแผนหรือบางโครงการรวดเร็วกว่า รวมถึงคุณภาพงานที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

 “อารียาฯ ในฐานะองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยที่เล็งเห็นถึงเรื่องความสุขที่ยั่งยืนของบุคลากรและแรงงานเป็นสำคัญ โดยเดินหน้าสานต่อแนวคิด “สุขคนสร้าง” ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเริ่มตั้งแต่ความสุขในสถานที่ทำงานเป็นหลัก เพราะเชื่อมั่นว่าหากสถานที่ก่อสร้างมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้ ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีของแรงงาน เพื่อส่งผลถึงการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย