LPN รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากกรมควบคุมมลพิษ [PR]

นายธำรงค์พล แดงบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (ซ้าย) ในเครือบริษัท LPN Development Group เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” จากนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ขวา) เนื่องจาก LPN เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีการจัดการของเสียอันตรายในทุกชุมชน ด้วยระบบการจัดตั้งถังรองรับขยะอันตรายร่วมกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าของร่วมในโครงการเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตรายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -