จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง เพิ่มทุนเสริมความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์ [PR]

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  มีหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท  จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง และการดำเนินการที่สำคัญตามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท  จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง  เพื่อหวังเพิ่มทุนเสริมความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์ให้ครบทุกมิติ รองรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในอนาคต

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท  โดยบริษัทฯ  ได้ซื้อและรับโอนหุ้นในบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด และ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด  จำนวนประมาณร้อยละ 100  ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด  จำนวนร้อยละ 25  ของทุนจดทะเบียน  จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว  ในการนี้  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นในบริษัทดังกล่าว ให้กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  และบริษัทฯ  ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการได้รับชำระเงินคืนทุนจากการชาระบัญชีของ บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ขายและโอนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย และในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด ให้แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล  เทรดดิ้ง 

และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท  จีเอ็มเอ็ม แชนแนล  เทรดดิ้ง โดยเมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2560  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ได้มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง อีกจำนวน 1,200  ล้านบาท จากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง และได้มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตลอดจนการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เสร็จสิ้นแล้ว โดยสรุปได้ ดังนี้   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 9,999,998 หุ้น (ร้อยละ50)   บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด  ถือหุ้นจำนวน 4,999,999 หุ้น (ร้อยละ 24.99)  บริษัท  ภักดีวัฒนา จำกัด ถือหุ้นจำนวน 4,999,999 หุ้น (ร้อยละ 24.99) และผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 4 หุ้น

ซึ่ง บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด และบริษัท ภักดีวัฒนา จำกัด เป็นบริษัทที่ บริษัท อเดลฟอส จำกัด กำหนดให้เป็นผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง  ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น โดยบริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด เป็นบริษัทที่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท และบริษัท ภักดีวัฒนา จำกัด เป็นบริษัทที่นายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 100  ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท

ดังนั้น  โครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น ของ  จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง  ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้นแล้ว  สามารถสรุปได้ ดังนี้  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 9,999,998 หุ้น (ร้อยละ50)  บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด  ถือหุ้นจำนวน 4,999,999 หุ้น (ร้อยละ 24.99)  บริษัท  ภักดีวัฒนา จำกัด ถือหุ้นจำนวน  4,999,999 หุ้น (ร้อยละ 24.99)  และผู้ถือหุ้นรายย่อย  ถือหุ้นจำนวน 4 หุ้น  โดยโครงการการถือหุ้น ของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ประกอบด้วย จีเอ็มเอ็ม แชนแนล  (ช่องจีเอ็มเอ็ม25) , จีเอ็มเอ็ม ทีวี, จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (เอไทม์ มีเดีย, เอไทม์ ทราเวิลเลอร์)

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า “การเพิ่มทุนครั้งนี้ ถือว่าเป็นการต่อยอดครั้งสำคัญของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม  แชนแนล เทรดดิ้ง ซึ่งผู้ร่วมทุนเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใส มีทิศทางเจริญเติบโตได้อย่างมหาศาล เพราะบริษัทแกรมมี่มีจุดแข็งทางด้านคอนเทนต์ และปัจจุบันช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ถือว่าได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างดี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน มีรายการที่ทันยุคสมัย หลากหลายและโดนใจผู้ชม การเพิ่มทุนจึงช่วยให้สามารถลงทุนในด้านคอนเทนต์ต่างๆของช่องได้มากขึ้น และเชื่อว่าหลังจากการเพิ่มทุน และเสริมความแกร่งด้านคอนเทนต์ จะส่งผลให้อันดับเรตติ้งช่องจีเอ็มเอ็ม 25  เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน”