สสว. ประกาศรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9” และ “SMEs Start up Awards 2017” ชูศักยภาพผู้ประกอบมืออาชีพและหน้าใหม่ไฟแรง [PR]

สสว. จัดงานประกาศผลพร้อมมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 9”  และ “SMEs Start up Awards 2017” ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งสมัครเข้าประกวดทั้ง 2 รางวัล รวม 2,145 ราย หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SMEs รายย่อย และผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อยกระดับการทำธุรกิจให้ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ได้รับรางวัลในปีก่อนๆ สามารถเข้าตลาด MAI ได้แล้ว 3 ราย และอยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าตลาด MAI อีก 26 ราย

- Advertisement -

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9” และ “SMEs Start up Awards 2017” ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาลินี  วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล  ทั้งนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9” ทั้งสิ้น 36 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่  รางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” จำนวน 11 ราย  รางวัล “SMEs ดีเด่น” จำนวน 20 ราย  และรางวัล “มาตรฐาน SMEs” จำนวน 5 ราย  จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 1,087 ราย ส่วนรางวัล “SMEs Start up Awards 2017” มีผู้ประกอบการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 100 ราย แบ่งเป็นรางวัล “สุดยอด Start Up” จำนวน 33 ราย และรางวัล “มาตรฐาน Start Up” จำนวน 67 ราย จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 1,058 ราย

นางสาลินี  วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  ภารกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. คือการส่งเสริมและสนับสนุน การเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยขับเคลื่อนงานต่างๆ ตามนโยบายซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อ SMEs ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะ SMEs คือกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 11.75 ล้านคน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจถึง 6.06 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.2 ของ GDP รวมของประเทศ

สสว. ได้เริ่มจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2549 โดยจัดมาแล้ว 8 ครั้ง จนถึงปีนี้มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวดรวมแล้วกว่า 10,000 ราย และในปีนี้ยังได้ริเริ่มจัดประกวด “SMEs Start up Awards 2017” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีศักยภาพสูง เพราะหากผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถขยายกิจการได้อย่างก้าวกระโดด เป็นกำลังที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

“ผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ถือเป็นผู้ประกอบการต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง มีการบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน และเป็นแบบอย่างสำคัญให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพธุรกิจตนเอง ให้เติบโตจากผู้ประกอบการขนาดเล็ก เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดกลางเติบโตเป็นขนาดใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสืบต่อไป” นางสาลินีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

สำหรับผู้ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ จาก สสว. อย่างต่อเนื่อง จากการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการที่ สสว. ดำเนินการอยู่ อาทิ การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ E-Commerce เป็นต้น และสำคัญที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ที่ได้รับรางวัลในการผลักดันเพื่อพัฒนาให้สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ในปีนีมี SMEs ที่ได้รับรางวัลและมีความสนใจจะเข้าตลาด MAI เพิ่มขึ้นอีก 8 ราย ได้แก่ บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด, บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด, บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด, บริษัท โทฟุซัง จำกัด, บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด, และ บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์เบเกอรี่ จำกัด