เทคโนโลยีและคนแบบไหนถึง จะใช่ Thailand 4.0 [PR]

พบกับการสัมมนาท่ีท่านจะได้คำตอบว่า แท้จริงแล้ว Thailand 4.0 คืออะไร? เราจะไปสู่  Thailand 4.0 ได้อย่างไร? เราจะสร้างคนแบบไหนและพัฒนาเทคโนโลยีด้านใด? อันไหนจะขายได้และอันไหนจะ หายไป?

- Advertisement -

ร่วมแชร์ประสบการณ์คำแนะนำและเทคนิคต่างๆของการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลากรจาก นักวิจัย ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 4 ท่าน ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะไขข้อ ข้องใจทำให้ ท่านค้นพบแนวทางว่า Thailand 4.0 ของเรากาลังก้าวไปแบบไหนและจะก้าวไปด้วยกันอย่างไร

จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในโอกาส ครบรอบ 25 ปี ของสถาบันฯ ในวันศุกร์ท่ี 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงทะเบียนร่วมงานฟรี ได้แล้ววันน้ีทาง thailand4.siit.tu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 09 0003 3886