กรุงศรีได้รับเกียรติบัตรยกย่องด้านรายงานความยั่งยืน [PR]

krungsri

นายโนริอากิ โกโตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report 2016” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

- Advertisement -

ในฐานะที่กรุงศรีเป็น 1 ใน 9 องค์กรในประเทศไทยที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals 2030) ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืน ปี 2558 ของกรุงศรีสื่อสารให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในวงกว้าง