ธนาคารกรุงไทยจัดประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ [PR]

Krungthai Art Awards (5)

ธนาคารกรุงไทยจัดประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 เชิญชวนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  หรือสร้างสรรค์ผลงานเรื่องราวความเป็นไทย โดยสื่อถึง “กรุงไทยที่อุดมสมบูรณ์ ชิงโล่พระราชทานและเงินรางวัล ส่งผลงาน 11-15 พฤศจิกายนนี้ที่หอศิลป์กรุงไทย

- Advertisement -

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการธนาคารกรุงไทย และ ประธานโครงการประกวด Krungthai Art  Awards เปิดเผยว่า จากเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปินไทย ธนาคารจึงได้จัดการประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards) ครั้งที่ 2  โดยปีนี้แบ่งผลงานที่เข้าร่วมประกวดเป็น 2 แนวเรื่องได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ศิลปกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย

“เนื่องจากปีนี้ เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ธนาคารจึงได้เพิ่มแนวเรื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์  ทรงมีพระจริยาวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ    ซึ่งธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัล สำหรับผู้ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยมศิลปกรรมกรุงไทย และพระราชทานพระราชานุญาตให้ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 ด้วย”

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กล่าวต่อไปว่า จากนโยบายที่ส่งเสริมความเป็นไทย ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารที่อยู่เคียงข้างและเติบโตพร้อมกับคนไทยและสังคมไทย ธนาคารจึงยังคงส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงออกถึงเรื่องราวความเป็นไทย ในด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยประกวดแนวเรื่อง    ความเป็น “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นำพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำหรับรางวัลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามแนวเรื่อง รวม 20 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล ยอดเยี่ยมศิลปกรรมกรุงไทย โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล  500,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1 เงินรางวัลๆ ละ  300,000 บาท จำนวน 4 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 เงินรางวัลๆ ละ 200,000 บาท จำนวน 4 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินรางวัลๆ ละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล  พร้อมเกียรติบัตร รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ 9 ท่าน ได้แก่  อาจารย์ชำเรือง วิเชียรเขตต์ อาจารย์ทวี รัชนีกร  อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม  อาจารย์พิชัย  นิรันต์  อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานประเภทจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม เข้าร่วมประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น โดยประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์ Image Size ไม่เกิน 2 เมตร ผลงานประเภทประติมากรรม Image Size ไม่เกิน 2 เมตร โดยส่งผลงานเข้าประกวดระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย  อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช  ธนาคารจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ในเดือนธันวาคม 2558  และจะจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2559 ที่หอศิลป์กรุงไทย  สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2222-0137

ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  พร้อมจัดตั้ง “รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย” ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด จัดตั้ง   หอศิลป์กรุงไทย โดยปรับปรุงพื้นที่อาคารสาขาเยาวราชสำนักงานใหญ่แห่งแรกของธนาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีส เป็น   แกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัย สำหรับแสดงผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคาร และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงนิทรรศการหมุนเวียน รวมทั้งจัดกิจกรรมสอนศิลปะ สนับสนุนกิจกรรมเสริมแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงและเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งจัด สวนประติมากรรมกรุงไทย เพื่อจัดแสดงประติมากรรมขนาดใหญ่ในสวนแบบ Open-air Museum ที่ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา