ไลอ้อน เชิดชูผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข มอบรางวัล “ไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก 2556” [PR]

Lion

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล ไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2556 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของคนไทย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ โครงการเครือข่ายอาสาสมัครทันตกรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี โดยนายวีระ เอกเจริญ

- Advertisement -

รางวัลที่ 2 ได้แก่ โครงการการจัดบริการทันตสาธารณสุขเครือข่ายอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยทพญ.บุษบา ภู่วัฒนา รางวัลที่3 ได้แก่ โครงการ การส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ต.ไพล จ.สุรินทร์ โดยนางวันเพ็ญ มีสัตย์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล ประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และผศ.ดร.ทพ.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์  ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลร่วมแสดงความยินดี