ราชบุรีโฮลดิ้ง มั่นใจศักยภาพโรงไฟฟ้า [PR]

Ratch

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แสดงความมั่นใจโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ กำลังผลิตติดตั้งรวม 5,745 เมกะวัตต์ พร้อมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพแม้แหล่งก๊าซธรรมชาติเยตากุนของพม่าจะหยุดซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2557 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านประสิทธิภาพการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงสำรอง ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเพื่อใช้ในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก

- Advertisement -

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ในจังหวัดราชบุรี ได้มีการปรับแผนการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยโรงไฟฟ้าราชบุรีได้เร่งการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหน่วยที่ 1 ให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากพม่า ขณะที่โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์มีการปรับแผนการซ่อมบำรุง โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 2 หยุดซ่อมบำรุงเร็วขึ้นจากเดิม ส่วนชุดที่ 1 เลื่อนการซ่อมบำรุงออกไปดำเนินการหลังจากการส่งก๊าซธรรมชาติกลับสู่ภาวะปกติ สำหรับโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ มีความพร้อมจ่ายเต็มประสิทธิภาพ

“โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้ออกแบบให้สามารถใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงสำรองได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงหลัก คือก๊าซธรรมชาติ โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2 หน่วย ของโรงไฟฟ้าราชบุรีสามารถใช้น้ำมันเตาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติได้ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ สามารถเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลได้ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าทุกแห่งยังมีการทดสอบเดินเครื่องด้วยน้ำมัน ซึ่งประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าราชบุรีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังผลิต 3,645 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ยังคงประสิทธิภาพการผลิตได้ 1,200 เมกะวัตต์ ขณะที่โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ การซ่อมบำรุงตามวาระได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิตที่ 700 เมกะวัตต์”

นอกเหนือจากความพร้อมด้านเชื้อเพลิงสำรองและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงมาตรการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการเดินเครื่องด้วยน้ำมัน โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบกำจัดควบคุมมลสารและการตรวจวัดค่ามลสารต่างๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลยอมรับ พร้อมทั้งเตรียมการสื่อสารให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าได้ทราบถึงมาตรการต่างๆ ของโรงไฟฟ้าก่อนถึงช่วงเวลาดังกล่าวอย่างทั่วถึงด้วย