5 กิจกรรยอดฮิต วันแม่ปี 2556

 

kasikorn

- Advertisement -

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2556 ของคนกรุงเทพฯ (ซึ่งเป็นตลาดหลักที่มีกำลังซื้อสูงของตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ) ในลักษณะการสำรวจเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2556 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 431 คน ที่ครอบคลุมทุกเพศ อาชีพหลัก และช่วงอายุที่มีบทบาทในการจับจ่าย เพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในเทศกาลวันแม่ปีนี้ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมในเทศกาลวันแม่ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือร้อยละ 42.6 คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ขณะที่ร้อยละ 39.7 คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องการประหยัดจึงพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว หรือบางกลุ่มก็ปรับแผนสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกับแม่ให้มีค่าใช้จ่ายลดลง เช่น จากปีที่แล้วมีทำกิจกรรมหลายอย่างปีนี้ก็ลดจำนวนกิจกรรมลง หรือบ้างก็เปลี่ยนแผนการเดินทางท่องเที่ยวจากปลายทางในต่างจังหวัดมาเป็นท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนจากการทำกิจกรรมนอกบ้านเป็นการทำกิจกรรมที่บ้าน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการมอบดอกมะลิ หรือ/และ รับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน เป็นต้น

spending money mother day

กิจกรรมยอดฮิตในช่วงวันแม่

1.การมอบดอกมะลิให้แม่ ยังคงเป็นกิจกรรมอันดับ 1 ของคนกรุงฯ ในเทศกาลวันแม่ปีนี้จากการสำรวจกิจกรรมสำคัญที่คนกรุงฯ เข้าร่วมในเทศกาลวันแม่ปีนี้ (เลือกทำได้มากกว่า 1 กิจกรรม) พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกทำมากอันดับ 1 คือ มอบพวงมาลัยให้แม่ รองลงมา คือ รับประทานอาหารร่วมกับแม่ พาแม่ไปทำบุญ/ไหว้พระ ซื้อของขวัญให้แม่ และพาแม่ไปเที่ยว ตามลำดับ

2.การรับประทานอาหารนอกบ้าน คือกิจกรรมอันดับรองลงมา   โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรับประทานอาหารร่วมกับแม่ ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 66.1 เลือกไปรับประทานอาหารตามร้านอาหาร/ภัตตาคารนอกบ้าน รวมทั้งร้านอาหารในโรงแรม และร้อยละ 33.3 เลือกที่จะรับประทานอาหารที่บ้าน ซึ่งมีทั้งทำอาหารรับประทานกันเอง และซื้อ/สั่งอาหาร
(แบบ delivery) มารับประทานกันที่บ้าน

 3. การทำบุญ/ไหว้พระ เป็นอีกกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกทำร่วมกับแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว อาทิ การทำบุญบริจาคทรัพย์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น ซึ่งหากเป็นชาวพุทธก็อาจจะมีการนำอาหาร/เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุ หรือนำดอกไม้และธูปเทียนไปไหว้พระประธานในโบสถ์ รวมทั้งการบริจาคเงินทำบุญในด้านต่างๆ ของวัด

4. คนกรุงฯ ยังเลือกซื้อของขวัญให้แม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อของขวัญให้แม่ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า/บริการเพื่อสุขภาพและความงาม เครื่องประดับ
และเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

 5. มีแผนพาแม่เดินทางไปเที่ยว โดยส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 90.5 เลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และร้อยละ 9.5 เลือกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ สำหรับรูปแบบการเดินทาง ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 88.6 จัดการเดินทางกันเอง และร้อยละ 11.4 ซื้อแพ็กเกจทัวร์เดินทางไปกับบริษัทนำเที่ยว

–          เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในภาคตะวันออก (อาทิ บางแสน พัทยา เกาะล้าน ระยอง และตราด เป็นต้น) ครองความนิยมอันดับ 1 รองลงมา คือ แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปและกลับได้ภายในวันเดียวกัน (อาทิ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก เป็นต้น) นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในภาคตะวันตก (อาทิ ชะอำ และ หัวหิน เป็นต้น)

–          เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่เลือกพาแม่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นปลายทางท่องเที่ยวระยะใกล้ในเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สปป.ลาว ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น

 

mother day travel

สรุป

กระแสความเอาใจใส่ดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบุพการีผู้สูงอายุ อย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น ยังมีแนวโน้มเกื้อหนุนให้คนไทยส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมในเทศกาลวันแม่ปีนี้ ซึ่งมีตั้งแต่การมอบพวงมาลัยให้แม่ รับประทานอาหารร่วมกับแม่ พาแม่ไปทำบุญ/ไหว้พระ ซื้อของขวัญให้แม่ ไปจนถึงการพาแม่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดการณ์ว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย ช่วงวันหยุดเทศกาลวันแม่ในปีนี้ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 7.0 เทียบกับปีก่อนหน้าช่วงเดียวกัน ที่ขยายตัวร้อยละ 12.0 และก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวสะพัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เทียบกับปีก่อนหน้าช่วงเดียวกันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เม็ดเงินส่วนใหญ่กระจายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจบริการด้านการขนส่งและรถเช่า ธุรกิจการบิน สถานีบริการน้ำมัน และร้านค้าสะดวกซื้อตามเส้นทางท่องเที่ยว ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกรวมทั้งสินค้าพื้นเมือง