Tag: Young Thai Artist Award

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานรางวัล และทรงเปิดนิทรรศการ “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย” โดย มูลนิธิเอสซีจี ครั้งที่ 15...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัล และทรงเปิดนิทรรศการ “โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย” โดยมูลนิธิเอสซีจี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 แก่ผู้ชนะ พร้อมเสด็จฯ ไปยังห้องจัดแสดงนิทรรศการ และทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน ตลอดจนทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ โดยมีนายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์...

มูลนิธิเอสซีจีลงพื้นที่ลำปาง ขับเคลื่อนศิลปะสัญจร รวมพลังพนักงานจิตอาสามอบอาคารเรียนให้น้อง

มูลนิธิเอสซีจี ยึดถือและให้ความสำคัญกับเรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน”  ซึ่งเป็นหนึ่งในอุดมการณ์สี่ที่เอสซีจียึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานมาตลอดกว่า 104 ปี เพราะตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาที่แท้จริง ทำให้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา จะได้เห็นการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ จากทางมูลนิธิเอสซีจีจะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่ทั้ง “เก่งและดี” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปแต่ละปีมูลนิธิเอสซีจีจะใช้งบสำหรับการพัฒนาและดูแลสังคมไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาท เพื่อกระจายการพัฒนา มอบความช่วยเหลือและยกระดับศักยภาพของคนในชาติ ผ่าน 3 แนวทางสำคัญ ทั้งในกลุ่มของการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การส่งเสริมให้เกิดผู้นำรุ่นใหม่ในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง รวมทั้งการสนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีพลังแห่งจิตอาสา มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม...
- Advertorial -