Tag: user journey

ทำธุรกิจให้ลูกค้ารัก ยุคนี้ต้องเข้าใจ UX/UI ก่อนสอบตกเรื่อง Customer Experience

เมื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และสามารถยกระดับจากที่เคยเป็นเพียงแค่เรื่องของคนที่สนใจด้านเทคโนโลยี มาสู่การเป็นองค์ประกอบในชีวิตประจำวันของผู้คนและทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนปัจจุบันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ การเรียนรู้ต่างๆ ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว บันเทิง สุขภาพ รวมทั้งเรื่องของการเงินการลงทุนหนึ่งจุดเด่นของการพัฒนาด้านดิจิทัลคือ ทำให้ผู้คนมีความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้จากทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้ง ใช้บริการต่างๆ รวมไปถึงการลงทุนหรือทำธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้น Digital Platform ของภาคธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่ง Touchpoint สำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งภาคธุรกิจไม่สามารถละเลยได้เพราะถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้แก่ลูกค้าได้...