Tag: The NExploration space

มากกว่าแค่ร้านขายหนังสือ เป้าหมายใหม่ “บีทูเอส” ขยับสู่ Community Hub

ตลอด18 ปีที่ผ่านมา Positioning  ที่ชัดเจนของบีทูเอส คือ การเป็นเพียงร้านขายหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์อาร์ตและสินค้าเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ในรูปแบบฟังก์ชั่นตรงตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้นแต่ปัจจุบันด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับขอบเขตในการแข่งขันของฟากธุรกิจค้าปลีกที่ไม่สามารถแบ่งเขตแดนด้วย Category ของสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งอีกต่อไป ทำให้บีทูเอสต้องปรับตัวให้เป็นได้มากกว่าแค่ร้านขายหนังสือตามวิถีเดิมๆ ไปสู่การพัฒนาเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ กลายมาเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ ที่สอดคล้องและตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าร้านหนังสือ แต่คือผู้ให้บริการ Space   ความพยายามของบีทูเอสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากร้านหนังสือสู่การเป็น Space Utilities ด้วยการเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ บีทูเอส ธิงค์สเปซ...
- Advertorial -