Tag: thai consumer

ถอดหน้ากากผู้บริโภค 4.0 ‘คุณภาพ-บริการหลังการขาย’ สำคัญกว่า Personalization

ยุคที่ข้อมูลเติบโตจนขยายตัวเป็นสังคมแห่ง Big Data และกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำตลาด  ศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้   เรียกได้ว่า  การทำธุรกิจยุคนี้  “ข้อมูลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”โดยเฉพาะในยุค Marketing 4.0 ที่ความต้องการของผู้บริโภคยกระดับมากขึ้น  มีความสลับซับซ้อน  รวมทั้งไม่มีขีดจำกัด  การนำข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ มาใช้ให้เป็นประโยชน์จึงมีความจำเป็นมากขึ้น  โดยเฉพาะความสามารถในการตอบโจทย์ ที่ลงลึกและแยกย่อยไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง  หรือที่ได้ยินกันบ่อยๆ ว่า Personalization...
- Advertorial -