Tag: Surfing the Waves in Digital Transformation Era

เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดิจิทัล “Surfing the Waves in Digital Transformation Era” [PR]

 ยุคแห่งเทคโนโลยีเข้ามาอย่างแท้จริง จากที่ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะหากองค์กรไม่เปลี่ยนธุรกิจจะดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมๆ ได้อย่างไร ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นหลากหลายอุตสาหกรรมที่ถูกการแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีและต้องปิดตัวลง จึงทำให้องค์กรต้องรู้เท่าทันกระแสของดิจิทัลดิสรัปชั่น  เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และไม่ใช่เพียงแค่องค์กรที่ต้องเปลี่ยน พนักงานก็ต้องปรับตัวไปพร้อมกับองค์กรด้วยเช่นกัน ในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลนั่นไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร แต่คือการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการคิด การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้พนักงานและลูกค้า ดังนั้นงาน Digital Transformation Forum 2019 ในหัวข้อ “Surfing the Waves in...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR