Tag: Social Innovation

กรุงไทยนำนวัตกรรม “เปลี่ยนเศษอาหารเป็นดินดี” เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

กรุงไทยผลักดันและสร้าง Social Innovation ใช้นวัตกรรม Inno Waste ลดปริมาณขยะที่เป็นเศษอาหารจากห้องอาหารธนาคารปีละ 28 ตัน โดยแปรรูปเป็นดินคุณภาพดี แจกให้กับพนักงาน โรงเรียน ชุมชน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ระบุเป็นหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากพันธกิจของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบที่เกิดกับสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนนั้น...
- Advertorial -