Tag: Smartphone User Persona Report

6 บุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558

Vserv ผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มสมาร์ทดาต้าสำหรับการตลาดและการค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ล่าสุดเผยผลจากรายงาน Smartphone User Persona Report (SUPR) 2015 หรือรายงานการแบ่งลักษณะบุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558 สำหรับประเทศไทย ที่จัดทำโดย Vserv และดำเนินงานโดย Nielsen Informate Mobile Insights รายงาน SUPR ในครั้งนี้แบ่งส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยแยกประเภทการใช้งานและลักษณะส่วนตัวของผู้ใช้รายงานดังกล่าวนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการใช้งานแอพพลิเคชั่น,...
- Advertorial -