Tag: SAP Consumer Propensity

นักช้อปออนไลน์ไทยนิยม Window Shopping เน้นเปรียบเทียบราคามากกว่าซื้อ ‘ไม่ถึง 1 ใน 4 ที่ไปต่อจนถึงเช็คเอ้าท์’

ผลวิจัยจากเอสเอพี (SAP Consumer Propensity) ซึ่งทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า มีนักช้อปออนไลน์ชาวไทยไม่ถึง 1 ใน 4 หรือแค่ 24% ที่ทำการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยส่วนใหญ่เลือกที่จะยุติการซื้อสินค้าออนไลน์ลง เมื่อถึงขั้นตอนเช็คเอาท์ที่ต้องกด “ซื้อ” โดยพบว่า นักช้อปจำนวนมากกว่าครึ่งที่ละทิ้งตะกร้าสินค้าออนไลน์ทุกครั้ง หรือในบางครั้งข้อมูลการศึกษาของเอสเอพีในครั้งนี้ มาจากการสำรวจผู้บริโภคชาวไทย 1,000 คน เพื่อทำความเข้าใจความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์ และแรงจูงใจในการซื้อสินค้าจนเสร็จสมบูรณ์...
- Advertorial -