Tag: KPMG

CEO ทั่วโลก ฟันธงอีก 2 ปีข้างหน้า ‘ธุรกิจ’ จะเปลี่ยนแปลง ‘หน้ามือเป็นหลังมือ’

แม้ว่ามากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ของ CEO ในวงการธุรกิจค้าปลีกมีความเห็นตรงกันว่า องค์กรของพวกเขาส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและมีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ แต่ 40 เปอร์เซ็นต์ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจได้สำเร็จ จากผลสำรวจ Global Consumer Executive Top of Mind survey, No Normal is the New Normal: Make...