Tag: insightexpress

วิจัยชี้ วัยรุ่นทั่วโลก 90% เช็คสมาร์ทโฟน ก่อนลุกจากเตียง

  ตามรายงานเทคโนโลยี Connected World ของซิสโก้ (Cisco® Connected World Technology Report - CCWTR) ระบุว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของคนรุ่น Gen Y ทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถามระบุว่า พวกเขาเช็คสมาร์ทโฟนเพื่อดูข่าวคราวอัพเดตในอีเมล ข้อความ และโซเชียลมีเดีย ก่อนที่จะลุกจากเตียง การรายงานฉบับนี้อ้างอิงจาก InsightExpress ที่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและคนทำงานอายุ 18...

LATEST POST

MOST POPULAR