Tag: Honest Society Thailand

กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ ส่งคลิปสะท้อนความคิดเด็กไทย “รู้จักความซื่อสัตย์ไหม – ใครเป็นคนซื่อสัตย์” ร่วมปลูกจิตสำนึก “ความซื่อสัตย์” ให้สังคม [PR]

“ความซื่อสัตย์” เป็นคำที่เราได้ยินกันมานาน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กทุกคนจะได้รับการปลูกฝังเรื่องของความซื่อสัตย์จากผู้ใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความซื่อสัตย์อาจเป็นเพียงคำที่ผ่านหูเราไป โดยไม่ได้มีใครตระหนักถึงความสำคัญเท่าใดนักด้วยเหตุนี้ กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ (Honest Society) จึงได้จัด โครงการ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน และกระตุ้นให้คนไทยกลับมาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ โดยได้ผลิตคลิปวิดีโอ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “รู้จักความซื่อสัตย์ไหม” เป็นการตั้งคำถามกับเด็กเพื่อทดสอบว่ารู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่าซื่อสัตย์มากน้อยเพียงใด และเรื่อง “ใครเป็นคนซื่อสัตย์”...