Tag: GooglePay

ถอดบทเรียนจีน-สหรัฐ ทำอย่างไรให้ E-Wallet แจ้งเกิดจริงๆ จังๆ

แม้ว่าตลาด E-Commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีตัวเลขการเติบโตที่สูงมาก ทว่าการเติบโตดังกล่าวก็มีพฤติกรรมของผู้บริโภคบางอย่างที่แตกต่างจากอีกหลายภูมิภาคของโลก นั่นคือไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เห็นได้จากตัวเลขปี 2017 บริการ Cash on Delivery (COD) ครองส่วนแบ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของการชำระเงินค่าซื้อสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตครองส่วนแบ่งตลาดราว 20% (อ้างอิงจาก eMarketer)ขณะที่ในปี 2016 รายงานจาก Oliver...
- Advertorial -