Tag: GC Circular Living

GC ผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า [PR]

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ร่วมมือ กับแอลพลา กรุ๊ป (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงระดับโลก พร้อมศึกษาโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ล่าสุดจัดงาน Circular Living...

เศรษฐกิจหมุนเวียนทางออกขยะพลาสติก GC ร่วมเปลี่ยนโลกสร้างมูลค่าทรัพยากร [PR]

สหประชาชาติตระหนักว่า สภาพแวดล้อมปัจจุบันของมนุษย์ทั่วโลก ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสากล จึงมีแนวนโยบายมุ่งเน้นให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองเป็นสำคัญในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ทุกองค์กร ตระหนักร่วมกันในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในประเทศของตนเอง  เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา มีการประชุมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ประเทศอินเดีย มีหัวข้อคือ  “ Beat Plastic Pollution” ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ โดยมี Theme ว่า “เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราอย่างไร เพื่อช่วยลดภาวะมลพิษ และขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น เพื่อธรรมชาติที่จะคงอยู่...
- Advertorial -