Tag: From Local to Global

“อิชิตัน” ปั้นนักการตลาดยุคใหม่ [PR]

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหัวข้อ “From Local to Global” ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำหรับนักการตลาดในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งยังให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจของแบรนด์อิชิตันในการนำเสนอเครื่องดื่มคุณภาพให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้อย่างยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ในภาพ นายตัน ภาสกรนที (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ...