Tag: Extreme Red Ocean

BEST Express ยักษ์โลจิสติกส์จีน ประกาศหา “พันธมิตร” ขยายธุรกิจในประเทศไทย

การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์และการจัดส่งสินค้ามีอัตราการเติบโตที่สดใสตามไปด้วย โดยในปี 2561 นี้มีการคาดการณ์ว่าภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์น่าจะมีการเติบโตไม่ต่ำกว่า 5%  โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้าทางบกปีนี้คาดการณ์กันว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ  145,100 -147,300 ล้านบาท เติบโต 5.3-7% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 137,700 ล้านบาทแนวโน้มที่ดีดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายเล็งเห็นโอกาสในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบ เพื่อรับอานิสงส์การขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยอยู่ในสถานการณ์ “Extreme...