Tag: ELMA 2019

สค. เสริมกลยุทธ์ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนเข้าร่วมประกวด ELMA 2019 ติดปีกสู่เวทีการค้าโลก [PR]

ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวนการแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรตื่นตัวและเร่งพัฒนาศักยภาพ สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิส ติกส์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” เพื่อแนะแนวทางในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019...

สค. เปิดเวทีสัมมนา “ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ” ดึงกูรูระดับประเทศเติมเต็มความรู้สู่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ เข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศและผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) มาปาฐกถาและสัมมนา ในหัวข้อ “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทัล ติดปีกสู่เวทีโลก” “เปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า” “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน” และ “พัฒนาคนพัฒนาองค์กร เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งข้อมูลต่างๆจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้สร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี...
- Advertorial -