Tag: Digital Transformation Forum 2019

กูรูจากซิลิคอนวัลเลย์ ชี้ภาพอนาคตเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก “Internet of Action” [PR]

จากสถานการณ์ที่เทคโนโลยีต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรต่างเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำองค์กรจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของตัวเองในอนาคต เพื่อฉวยจังหวะ Digital Disruption ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ร่วมจัดงาน Digital Transformation Forum 2019 ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก ภายใต้หัวข้อ “Surfing the Waves in Digital Transformation...

เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดิจิทัล “Surfing the Waves in Digital Transformation Era” [PR]

 ยุคแห่งเทคโนโลยีเข้ามาอย่างแท้จริง จากที่ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะหากองค์กรไม่เปลี่ยนธุรกิจจะดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมๆ ได้อย่างไร ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นหลากหลายอุตสาหกรรมที่ถูกการแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีและต้องปิดตัวลง จึงทำให้องค์กรต้องรู้เท่าทันกระแสของดิจิทัลดิสรัปชั่น  เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และไม่ใช่เพียงแค่องค์กรที่ต้องเปลี่ยน พนักงานก็ต้องปรับตัวไปพร้อมกับองค์กรด้วยเช่นกันในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลนั่นไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร แต่คือการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการคิด การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้พนักงานและลูกค้า ดังนั้นงาน Digital Transformation Forum 2019 ในหัวข้อ “Surfing the Waves in...