Tag: digital natives

รู้ลึก รู้จริง Digital Natives บริโภคสายพันธุ์ใหม่ นักการตลาดต้องรู้ !!

  มายด์แชร์ ประเทศไทย (Mindshare Thailand)  เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร  เผยผลการวิจัย “Growing Up as Digital Natives” งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ทำการศึกษาโดย วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และร่วมเฝ้าสังเกตุพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษาคือ กลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอายุ 9-24ปี ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative...

LATEST POST

MOST POPULAR