Tag: Diana Complex

ยืนหนึ่งภาคใต้ ‘ไดอาน่า’ ห้างท้องถิ่น ปรับตัวอย่างไรในยุคผู้บริโภคเปลี่ยนไป จาก จุ้มจิ้ม-วรนันท์

สำหรับคนต่างจังหวัดที่มีอายุเกินเลข 3 ไปแล้ว น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักห้างสรรพสินค้าประจำจังหวัดของตัวเอง เพราะห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด จะเป็นช่องทางขายสมัยใหม่ในช่วงนั้นที่เข้ามาเกี่ยวพันกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนต่างจังหวัด ทั้งสินค้าในส่วนที่เป็นเสื้อผ้า แฟชั่น ของใช้ส่วนตัว และสินค้าในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต ส่งผลให้ ห้างฯ เหล่านั้นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดไปแล้วในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อต่างจังหวัดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และผู้คนเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากผลผลิตทางการเกษตร ราคาที่ดิน ทำให้เกิดคนชั้นกลางที่มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับสังคมเมืองทั่วไป ทำให้มุมมองของกลุ่มทุนค้าปลีกจากส่วนกลางที่มีต่อคนต่างจังหวัดเปลี่ยนไป ประกอบกับความเป็นอยู่แบบสังคมเมืองได้แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งทำให้กลุ่มทุนผู้ค้าปลีกเร่งขยายการลงทุนไปยังต่างจังหวัด เพื่อรองรับกับการเติบโตดังกล่าว โดยสำหรับการแข่งขันของธุรกิจห้างฯ ต่างจังหวัดที่สูงขึ้นนี้...