Tag: Choro Jazz

Seashell Jazz : โปรโมตงานแจ๊สด้วยเปลือกหอย

 Choro Jazz เทศกาลดนตรีหนึ่งที่สำคัญของประเทศบราซิลและของโลก  ต้องการโปรโมตงานเทศกาลฯเพื่อให้คนได้เข้ามาร่วมงานกันเยอะๆ  จึงทำ Seashell Jazz  เปลือกหอยที่ถูกติดตั้งระบบเพลงแจ๊สอยู่ด้านใน  และถูกวางกระจายไปตามชายหาดฟอร์ตาเซลา ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน Choro Jazz อีกด้วย  เมื่อใดที่มีคนเดินผ่านไปมาเพลงแจ๊สจากเปลือกหอยก็จะดังขึ้น  เพื่อกระตุ้นให้คนอยากรู้ เสียงมาจากไหน หรือ อะไร  บางคนถึงกลับเอาเปลือกหอยมาแนบหูผลงานโดย เอเย่นซี่  Íntegra, Fortaleza, Brazil  http://www.youtube.com/watch?v=0qlbpOAMh1c