Tag: B2P

‘บล๊อคเชน’ เวิร์คมาก SCG เผยผลใช้จริง 1 ปี ทุ่นเวลาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ได้ 50%

Blockchain ระบบโครงข่ายซึ่งมีลักษณะเครือข่ายใยแมงมุม ที่จะเข้ามาตอบโจทย์การทำธุรกรรมในอนาคต สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงสถิติอื่นๆ โดยไม่มีตัวกลาง นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ทั้ง 22 แห่งในไทย เปิดตัว บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างระบบ Blockchain สำหรับภาคธนาคารใช้งานร่วมกัน โดยบริการแรกคือหนังสือค้ำประกัน ที่ลดความยุ่งยากในกระบวนการรับส่งเอกสารขณะที่ทางฝัง เอสซีจี...