Tag: AztraZeneca Vaccine

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรกของไทย [PR]

ประเทศไทยได้เริ่มต้นใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือคนแรกของประเทศไทยที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งได้รับการรับรองว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ในผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยและสามารถป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด-19 เมื่อเว้นระยะเวลาในการให้วัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองห่างกันตั้งแต่ 4-12 สัปดาห์ โดยสามารถป้องกันอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรืออาการป่วยในระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ 22 วันหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ได้รับการยืนยันว่าผู้รับวัคซีนมีความสามารถในการทนต่อผลข้างเคียงได้ดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด-19 โดยหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว...
- Advertorial -