Tag: บริษัท ไมเนอร์​ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หลากหลาย – รวดเร็ว – เรียนรู้ 3 กุญแจผ่านวิกฤติ ของ “วิลเลียม ไฮเน็ค” แห่ง...

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่หินที่สุดในการดำเนินธุรกิจ โรคนี้ไม่เพียงคร่าชีวิต แต่ยังดับฝันธุรกิจหลายเจ้า เพราะหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 วิกฤติครั้งนี้ หนักกว่าวิกฤติเศรษฐกิจครั้งไหน ๆ เนื่องจากผลกระทบที่ไม่ได้อยู่แค่ในระดับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง แต่เป็นระดับโลก ในอุตสาหกรรมวงกว้าง แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะทุเลาลงแล้ว แต่เศรษฐกิจก็ยังไม่กลับมาคึกคักในทันที ประเทศต่าง ๆ ค่อย ๆ คลายล็อกดาวน์อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการระบาดระลอกสองที่อาจเกิดขึ้นฉับพลัน ทั้งนี้ ในทุกวิกฤติ...

10 เรื่องของ “ไมเนอร์ฯ” ในรอบ 50 ปี จากบริษัท “วัยเยาว์” สู่ Global Company...

5 ทศวรรษแล้ว กับกลุ่มไมเนอร์ฯ​ ที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  และก้าวไกลออกไปยังต่างประเทศ  แทบจะทุกทวีป ครอบคลุมไปกว่า 64 ประเทศทั่วโลก  ระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าไม่น้อยทีเดียว ครึ่งทางของ “ศตวรรษ” องค์กรเก่าแก่ขนาดนี้ คงมีเรื่องที่น่าทำความรู้จัก และบางเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้  และนี่คงเป็น 10 เรื่องไฮไลท์ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางธุรกิจของ บริษัท ไมเนอร์​ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1.จุดเริ่มต้นจาก “วัยเยาว์”บริษัท...
- Advertorial -