HomePR News“ศรีตรังโกลฟส์” คว้าใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรต้นแบบสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ศรีตรังโกลฟส์” คว้าใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรต้นแบบสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แชร์ :

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบในการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานจัดทำและขึ้นทะเบียนดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรจำนวน 7 โครงการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมกับพนักงานในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า ศรีตรังโกลฟส์มีความมุ่งมั่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูสมดุลของระบบนิเวศ ผ่านโครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียรอบด้านหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ โครงการดินหมักพร้อมปลูก “ตราดินรักษ์โลก” โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในบริษัท โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED โครงการนำเศษอาหารจากโรงอาหารไปเป็นอาหารสัตว์, โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ โดยทั้ง 7 โครงการมีการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก อบก. ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จำนวนทั้งสิ้น 2,405,926 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) ตลอดทั้งปี 2566 นำร่องโดย บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา และ สาขาจังหวัดตรัง และจะมีการขยายผลจัดทำโครงการและขึ้นทะเบียนต่อไปภายในปีนี้จำนวน 3 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาจังหวัดชุมพร และสาขาสะเดา พี.เอส. จังหวัดสงขลา สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นและใส่ใจของบริษัทฯ ในการผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กรให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การได้รับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กรสำหรับก้าวต่อไปของการดำเนินงานการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Company) ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 ผ่านนโยบายด้านความยั่งยืนที่สามารถนำพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้กับองค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอกย้ำแนวคิด “Clean World Clean Gloves” (CWCG) หรือ “ถุงมือสะอาดโลกสะอาด” ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมถุงมือยางในทุกมิติ


แชร์ :

You may also like