ธนาคารกรุงเทพ​ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ร่วมสืบสานพุทธศาสนา พร้อมสนับสนุนโอกาสการศึกษา จ.ตราด [PR]

ธนาคารกรุงเทพน้อมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 53 ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จ.ตราด เชิญหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมสืบสานพุทธศาสนา พร้อมวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย 

- Advertisement -

เวลา 10.00น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 53 ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ นำโดย นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ ตามลำดับ

โอกาสนี้ คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดตราด ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายสมชาย สิงห์กุล นายอำเภอเมืองตราด ตลอดจนข้าราชการผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยพลังศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,139,371 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 53 เพื่อร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระและถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรที่มีศรัทธาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

พร้อมกันนี้ ธนาคารได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย เป็นอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด กว่า 4,000,000 บาท

การวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 31 ใน “โครงการจัดสร้างโรงเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยในระยะยาวต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ธนาคารกรุงเทพได้มอบให้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนในต่างจังหวัดตามปณิธานที่วางไว้ ตลอดระยะเวลา 44 ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2518 ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 30 แห่ง ใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการลงทุนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านบาท

สำหรับโรงเรียนบ้านดงกลาง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2506 ตั้งอยู่ในตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 246 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 คน เขตบริการครอบคลุม 3 หมู่บ้านของ ตำบลเขาสมิง และตำบลแสนตุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรา