Home PR News ธนาคารกสิกรไทย ติดดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ปี 2562 เป็นบริษัทแรกของไทย [PR]

ธนาคารกสิกรไทย ติดดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ปี 2562 เป็นบริษัทแรกของไทย [PR]

บลูมเบิร์กประกาศให้ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ (Gender-Equality Index – GEI) ของบลูมเบิร์กประจำปี 2562 ซึ่งเป็นบริษัทของไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จากแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ ได้พยายามมุ่งมั่นที่จะรายงานถึงความโปร่งใสในด้านความเสมอภาคทางเพศและความเสมอภาคด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้หญิง

ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณค่าความแตกต่างหลากหลายขององค์กร ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งนำไปใช้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรเริ่มจากคณะกรรมการธนาคาร โดยพนักงานหญิงทุกคนของธนาคารได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในหน้าที่การงานเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพและสร้างสมดุลของงานอันนำไปสู่ประสิทธิผลสูงสุด

ในปีนี้ มีบริษัทรวมทั้งหมด 230 บริษัท จาก 10 อุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้ง 36 ประเทศและภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2561 โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีนี้เป็นครั้งแรกในปีนี้มีจำนวนถึง 13 ประเทศ ซึ่งรวมถึงอาร์เจนตินา จีน อิสราเอล แอฟริกาใต้ และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยรวมแล้วบริษัทเหล่านี้มีมูลค่าตามราคาตลาดรวมกว่า 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และการจ้างงานมากกว่า 15 ล้านคน โดยมีผู้หญิง 7 ล้านคน

กรอบการรายงานตามมาตรฐานของบลูมเบิร์กมุ่งเน้นให้บริษัทมหาชนได้เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศที่ครอบคลุม 4 ด้านคือ ข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน และผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมินระดับโลกที่กำหนดไว้ในด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านข้อมูลสถิติและนโยบาย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความต้องสินค้าและบริการที่ใช้ข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากให้ความสำคัญและใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 10 ของบริษัทเท่านั้นที่เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน

มร.ปีเตอร์ ที. กราวเออร์ ประธานบลูมเบิร์กและผู้ก่อตั้งสโมสร U.S. 30% กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทอื่นๆ อีก 229 แห่ง ที่ได้รับการประเมินตามกรอบการรายงานความเสมอภาคทางเพศของ Bloomberg Gender-Equality Index และการที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี Bloomberg GEI นี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้ พนักงานของธนาคาร นักลงทุน รวมถึงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม เห็นว่า ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่มีความก้าวหน้าในการบริหารความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานอย่างแท้จริง

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งหมดที่เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ประจำปี 2562 ครอบคลุมวิธีที่บริษัททั่วโลกลงทุนเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง ตามข้อมูลจีอีไอ:

  • ผู้หญิงมีตำแหน่งระดับผู้บริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ระหว่างปี 2557-2560
  • ร้อยละ 60 ของบริษัทมีการทบทวนค่าตอบแทนที่มีความแตกต่างเพื่อลดช่องว่างให้มีความเสมอภาคที่มีอยู่โดยเฉลี่ยร้อยละ 20 (โดยเฉลี่ยร้อยละ 18 ในทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และภูมิภาคตะวันออกกลาง และร้อยละ 26 สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)
  • ร้อยละ 34 มีโปรแกรมในการรับผู้หญิงที่ต้องการกลับเข้าทำงานหลังจากการหยุดพักงาน
  • ร้อยละ 43 รวมการแปลงเพศในแผนประกันสุขภาพ
  • ร้อยละ 68 ของบริษัทมีการประเมินเนื้อหาโฆษณาและการตลาด สำหรับความเสมอภาคทางเพศก่อนเผยแพร่

กรอบการรายงานความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์กเป็นดัชนีที่ให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมตามความสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่าย จีอีไอเป็นดัชนีอ้างอิง บริษัทมหาชนทั้งหมดสามารถส่งข้อมูลไปยังบลูมเบิร์ก บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่านั้นมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมในดัชนี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จีอีไอ และวิธีการยื่นข้อมูลเพื่อเข้าร่วมดัชนีในปีหน้า: https://www.bloomberg.com/professional/solution/gender-equality-index/

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม