มอบรางวัล “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น” และ“วิศวจุฬาดีเด่น”” ปี 2560 [PR]

 

- Advertisement -

เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ นายสรัญ  รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมชั้นปลาย  บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีผลงานโดดเด่น ที่สำคัญยังประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  ทั้งหมด 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่รางวัล “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น” และรางวัล “วิศวจุฬาดีเด่น”

โดยมีนายพละ สุขเวช ประธานคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้มอบรางวัลบนเวที สำหรับรางวัล วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 ได้มอบให้ทั้งหมด 7 ท่านด้วยกันได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุดใจ จำปา อดีตหัวหน้าภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตที่ปรึกษาร่วมของโครงการบำบัดน้ำทิ้งในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา,  รองศาสตราจารย์ ฉดับ ปัทมสูต อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม, ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน ประจำสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทวี บุตรสุนทร ปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้ว แต่ในอดีตได้ทำคุณประโยชน์ไว้มากมาย เช่นเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตรถึง 9 สมัยและยังเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดสภาวิศวกร, นายวีระวัฒน์ ชลายน  อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ดร.อดิศัย โพธารามิก เจ้าของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท ทีทีแอนด์ทีและจัสมิน จำกัด (มหาชน) รวมถึงยังมีบทบาททางการเมือง เคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

          ส่วนรางวัล วิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี  2560 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 15 แล้ว มีผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ทั้งหมด 9 ท่านด้วยกัน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ผู้บริหารประจำสำนักงานอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ที่ปรึกษากรรมการบริษัทและอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งนายกกิตติคุณของสมาคมแช่เยือกแข็งไทย, นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน),  นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), นายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมีตำแหน่งสำคัญในการปฏิรูปและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกหลายคณะ

อย่างไรก็ตาม นายสรัญ  รังคสิริ นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ได้ฝากข้อคิดถึงนิสิตปัจจุบันว่า “มีคนบอกว่าวิศวกรทำได้ทุกอย่าง จริงๆแล้วเราถูกฝึกมาให้เป็นคนแก้ไขปัญหา มองอะไรแบบยาวๆ เพราะฉะนั้นเมื่อไปทำงานอะไรหรือส่วนไหนก็ตาม ขอให้นำวิธีคิดแบบนี้ไปใช้ในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร  ที่สำคัญขอให้นำวิชาชีพวิศวกรรมไปพัฒนาประเทศ ให้สมกับที่เป็นนักคิด นักสร้าง ไม่หยุดยั้งที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน ทำคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติ”

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆที่ ebook วารสารงานประกาศเกียรติคุณประจำปี 2560 วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 6 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 https://drive.google.com/file/d/0B06gSu6-WSJgeVBhWHpRU2lKb0U/view 

          รวมทั้งสามารถรับชม VTR บทสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณทั้งสองรางวัลได้ที่