Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: VGI Malaysia

บอร์ด MACO อนุมัติลงทุน 360 ล้านบาท ซื้อกิจการ VGI Malaysia ปูทางขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านไปยังในภูมิภาคอาเซียน [PR]

คณะกรรมการบริษัท MACO มีมติเอกฉันท์อนุมัติแผนเข้าซื้อกิจการ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. หรือ VGM บริษัทย่อยของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย หรือ VGI ในประเทศมาเลเซีย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นกับผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านรายใหญ่อันดับหนึ่งของสื่อโฆษณาในสนามบินและสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน(Transit) เพื่อผลักดันการรุกขยายธุรกิจสื่อโฆษณาไปยังภูมิภาคอาเซียน นาย พุน ฉง...
- Advertorial - TOT speed

LATEST POST

MOST POPULAR