Tag: The Innovator’s Mindset

‘ยินดีกับความล้มเหลว’ เปิดชุดความคิดนักสร้างนวัตกรรม ในแบบฉบับของ “รวิศ หาญอุตสาหะ”

ในยุค Digital Disruption สิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ คือ การบ่มเพาะและสร้างให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร แต่ Innovation หรือนวัตกรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับให้เกิดขึ้นได้เองตามใจ จำเป็นต้อง​ค่อยๆ สร้างและสะสม เพื่อให้องค์กรหรือสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเอื้อต่อการเบ่งบานหรือเติบโตของการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรีแบรนด์ธุรกิจครอบครัวอายุกว่า 7 ทศวรรษ อย่างแป้งหอมศรีจันทร์ สู่การเป็แบรนด์เครื่องสำอางอันดับต้นๆ...
- Advertorial -