Tag: Thaimediafund

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีสนทนาชี้แนะแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้น่าสนใจ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562 [PR]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน ให้ความรู้เรื่อง “การขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการฯอย่างไรให้น่าสนใจ” เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจ มีผู้สมัครเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย โดยในปีนี้ คณะกรรมการกองทุน ฯ ได้อนุมัติทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในวงเงิน 202 ล้านบาท และคาดหวังให้โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนสามารถตอบโจทย์ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1....