Tag: Thailand Competitiveness Conference 2018

TMA เชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงความเห็น ขับเคลื่อนขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ [PR]

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เชิญศาสตราจารย์ อาร์ทูโร บิส ผู้อำนวยการสถาบัน IMD World Competitiveness Center พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018 ซึ่งเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในประเด็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หลักของประเทศ...
- Advertorial -
ADFEST 2020